Cercar

Inici -> Reclamacions, denúncies o queixes

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Reclamació, Denúncia o Queixa

L'OMIC només és competent per atendre reclamacions de consumidors empadronats al municipi de Palma.

Els apartats amb (*) son obligatoris

Dades del sol·licitant

Dades del establiment

dd/mm/aaaa

Documents que s'aportan en relació a la reclamació *


Adjuntar els documents al formulari. Imprescindible adjuntar el DNI.
En el supòsit que presenti una reclamació també haurà d'adjuntar factura, rebut o qualsevol altre document que acrediti la relació de consum amb l'empresa reclamada.


Tamany límit per arxiu 2MB
Podeu comprimir els arxius abans d'adjuntar-los, per exemple amb 7zip o WinZip


dd/mm/aaaa

Si no es presenta la documentació requerida en el termini d'una setmana, es considerarà desestimada la sol·licitud


Per la vostra seguretat, per favor introduïu els caràcters de la imatge (Discrimina majúscules i minúscules) *:

Nova imatge
Els camps marcats amb el símbol * són obligatoris.


Informació bàsica sobre protecció de dades, d'acord amb el Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril; la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, i el Real Decret 1720/2004, de 21 de desembre:

Responsable del tractament
Ajuntament de Palma, plaça de Cort, núm. 1 - CP 07001 Palma (Illes Balears), tel. 971 22 59 00 - 630 30 82 26, ajuntament@palma.cat
Finalitat del tractament
Registre i tramitació de la reclamació, la denúncia o la queixa presentada, atenció de consultes dels consumidors i, si s'escau, tractament amb finalitats estadístiques, com la realització d'enquestes voluntàries i l'enviament d'invitacions a reunions d'assistència voluntària
Base jurídica
Exercici de les compètències municipals d'acord amb la legislació vigent, compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinataris
No es comunicaran dades a tercers aliens a l'Administració municipal, tret que hi hagi obligació legal, com el compliment de l'article 28 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o per a l'exercici de les activitats que no realitzi directament l'Ajuntament i estiguin regulades per contacte o conveni
Termini de conservació
Les dades se mantindran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual s'han obtingut i per a determinar les possibles responsabilitats que se'n puguin derivar o d'acord amb les obligacions legals
Drets
Es poden exercir, entre d'altres, els drets d'accés, de rectificació, de supressió, d'oposició, de limitació del tractament i de retirar el consentimient d'acord amb la normativa vigent i mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament

Consentiu expressament al tractament de les dades personals proporcionades, que s'incorporaran a un fitxer automatitzat de titularitat municipal, perquè es puguin cedir a l'entitat contra la qual reclamau o a un altre organisme, amb la finalitat de tramitar reclamacions, queixes o denúncies i atendre consultes dels consumidors?

Hi consent No hi consent

Consentiu expressament al tractament de les dades personals proporcionades per a obtenir informació sobre la qualitat dels serveis prestats (enquestes voluntàries, invitacions a reunions ciutadanes...)?

Hi consent No hi consent
© OMIC Plaça de l'Olivar 4. 07002 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 72 46 50 | Fax: 971 72 02 70