Cercar

Inici

Cursos

L'article 51 de la Constitució Espanyola de 1978 disposa que els poders públics garantiran la defensa de les persones econsumidores i usuàries, protegint, mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics dels mateixos.

Els poders públics promouran la informació i l'educació dels consumidors i usuaris, fomentaran les seves organitzacions i escoltaran a aquestes en les qüestions que puguin afectar a aquells, en els termes que la llei estableixi.

Per la seva banda, el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, estableix en el seu article 17 que els poders públics, en l'àmbit de les seves respectives competències, fomentaran la formació i educació dels consumidors i usuaris.

La Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, regula el dret a l'educació i formació dels consumidors i usuaris en el seu article 32, entenent que té com a objectiu promoure una major llibertat i racionalitat en el consum de béns i utilització de serveis, facilitar la comprensió i utilització de la informació, conèixer els drets i deures dels consumidors i les formes més adequades per exercir-los, i fomentar la prevenció de riscos.

D'acord amb l'article 48, entre les funcions de les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor està educar i formar a les persones consumidores en general i especialment a les persones vulnerables.

Per aquest motiu, a través de la pàgina web de Palma Educa, l'OMIC ofereix als estudiants, com a consumidors vulnerables, accions formatives en matèria de consum.

http://www.palmaeduca.cat/p_activitats/index.php?modulo=actividades&accion=tema&id=12&option=none

Data darrera modificació:9 d'agost de 2018

© OMIC Plaça de l'Olivar 4. 07002 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 72 46 50 | Fax: 971 72 02 70